NL FR EN

Privacyverklaring

Huisartsenpraktijk De Tandem, Brussel

24/05/2018


Beste patiënt,

Hieronder vindt u onze privacyverklaring in het kader van de vernieuwde wetgeving rond bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens (GDPR) die vanaf 25/05/2018 van kracht gaat.

Om deze gegevens op een veilige manier uit te wisselen tussen zorgverleners en tussen huisarts en patiënt, zullen wij vanaf heden enkele veranderingen doorvoeren:

-gezondheidsgegevens zullen niet meer per email gecommuniceerd worden, omdat de veiligheid van dit kanaal niet gegarandeerd kan worden. Dat wil zeggen dat wij géén verslagen, laboresultaten, bepaalde attesten, voorschriften of andere gevoelige informatie meer per mail zullen doorsturen.

-laboresultaten of medische onderzoeken zullen in de (nabije) toekomst raadpleegbaar zijn op een beveiligd patiëntenportaal: https://www.mijngezondheid.belgie.be/

-resultaten kunnen wel eventueel afgeprint worden en u kan een kopie komen afhalen in de praktijk op het magneetbord, onder gesloten omslag. Wij willen u wel vragen om deze vraag te beperken tot strikt noodzakelijk, om het administratieve werk te beperken. Indien u vragen heeft over een bepaald resultaat, nodigen we u uit om langs te komen op consultatie of te bellen op de uren die hiervoor bestemd zijn (let wel: we kunnen geen consultatie voeren per telefoon).

-het emailadres van de praktijk mag wel gebruikt worden voor praktische of administratieve vragen.

Gezondheidsgegevens over patiënten worden tussen zorgverleners uitgewisseld via de e-healthbox, een beveiligd kanaal, en uiteraard enkel in het belang van de patiënt.

Met dank voor uw begrip,

Drs Van Dierdonck Sylke en Demaerel Hannah


Hieronder vindt u nog meer informatie ivm de GDPR:

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Praktijk De Tandem  hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. De praktijk houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door praktijk De Tandem, Prudent Bolslaan 138/1, 1020 Laken en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperkten. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht. Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.